อาคารช้างสร้าง

เป็นอาคาร  1  ชั้น 

ขนานของอคาร  320 ตารางเมตร

มีครูผู้สอน  5  คน

ห้องมีทั้งหมด  5  ห้องมีดังนี้

ห้อง 6 0 1  อ.  สุธาสินี             สอทา

ห้อง 6 0 2  อ.  ภัทรพงศ์        วันต๊ะ

ห้อง 6 0 3  อ.  วิดุลย์                  พิมพา

ห้อง 6 0 4  อ.  กฤติยานี    ม่วงแจ่ม

ห้อง 6 0 5 อ.  อานนต์           บุญสิง

ประวัติความเป็นมา  ที่ชื่อว่าอาคารช้างสร้างเพราะมีบริษัทตราปูนช้างมาสร้างให้ทางดรงเรียนเลยให้เกรียติทางบริษัทปูนช้างเลยตั้งชื่ออาคารนี้ว่าอาคารช้างสร้างเป้นต้นมา

สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2555

คุณสมบัติ  ใช้ในการเรียนการสอน

ขอแนะนำ 

ควรเปลี่ยนป้ายอาคารใหม่

นางสาว กาญจนา  เพียชัย ม4/3

นาย ภัทรกฤษ์ พิมพา  ม.4/3