อาคารอาม่าเล้า แซ่ลี้

อาคารอาม่าเล้า แซ่ลี้

ขนาดกว้าง:  8 เมตร

ยาว: 39 เมตร

สภาพปัจจุบัน:  ใช่การได้ดี

จำนวน: 5 ห้องเรียน

ห้องที่1:  นาย อภิสิทธิ์ ฟองจางวาง และ นาย อมรินทร์ วังวลสินธุ์ (ครูฝึกสอน)

ห้องที่2:  นายปกรณ์ คูณสมบัติ

ห้องที่3:  นางสาวนรีรีตน์ ตาขัน

ห้องที่4:  นางสาวภัศยา แสนกันณลา

ห้องที่5:  ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา

ข้อเสนอแน

     1.  ควรปรับสภาพห้องเรียนในแต่ล่ะห้องให้ดีมากกว่านี้

     2.  ปรับเปลี่ยนโต๊ะเรียน

     3.  ควรเพิ่มพัดลม

     4. ปรับเปลี่ยนประตูหน้าต่างของห้องเรียนในแต่ละห้อง

     5. ควรปรับปรุงเพดานห้อง

จัดทำโดย

     นาย ธีรศักดิ์ บามา ม.4/5 เลขที่ 11

     นาย ศรัณย์ แสนฤทธิ์ ม.4/5 เลขที่ 1