อาคารเทพธนูทอง

อาคาร เทพธนูทอง

                                            ชื่ออาคาร เทพธนูทอง

      ประวัติชื่อ เพราะว่ามีภูเขาอยู่หลังโรงเรียนเป็นภูเขาที่สูงที่สุด จึงตั้งชื่อว่าเทพธนูทองที่มีเทพคอยปกปักรักษา

     อาคารมีทั้งหมด 3ชั้น

   จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด16ห้อง

    ครูผู้สอนในห้องเรียน 16คน

    ห้องน้ำ 5ห้อง

   จำนวนห้องทั้งหมดในอาคาร 24ห้อง

    ปีที่สร้าง 2524

    งบประมาณ  3,900,000 บาท

  จัดทำโดย

นางสาวอรวรรณ  แซ่สง เลขที่33

นางสาวน้ำค้าง  จันทะคุณ  เลขที่25