ช้างสร้าง

อาคารสร้างสร้าง

ประเภท:อาคารเรียน เป็นลักษณะชั้นเดียว

จำนวน:5 ห้องเรียน

ขนาดกว้าง: 8 เมตร

ยาว: 39 เมตร

ผู้พัฒนา:นายพิพัฒน์ พรมโพธิ์

สภาพปัจจุบัน: ใช่การได้ดี

การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นห้องมัธยมศึกษาปีที่ 1-5  ห้องห้องการงานอาชีตและเทคโนโลยี

ข้อเสนอแนะ

1 ควรปรับสภาพห้องเรียนในแต่ล่ะห้องให้ดีมากกว่านี้

2 ปรับเปลี่ยนโต๊ะเรียน

3 ควรมีชั้นวางรองเท้าของนักเรียนในแต่ละห้องเรียน

4 ควรเพิ่มพัดลม

5 ปรับเปลี่ยนประตูหน้าต่างของห้องเรียนในแต่ละห้อง

6 ช่วยกันดูแลรักษาและทำความสะอาด