ห้องพยาบาล

ห้องพยาบาล

1.ชื่อออาคาร ห้องพยาบาล

2.ขนาด กว้าง 7 เมตร สูง 10 เมตร

3.จำนวน 1 ห้อง

4.อาจารย์ประจำห้อง อ.อภัยวงศ์ แสงปัญญา

5.ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงป้ายชื่อให้ใหญ่ขึ้น

6.ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital room

7.ปีที่สร้าง 2557

จัดทำโดย

นางสาวชญานิศ ปงลังกา เลขที่ 18 ม.4/3