อาคารศิลปะ

ชื่ออาคาร อาคารศิลปะ

จำนวน:3 ห้องเรียน

ขนาดกว้าง: 10 เมตร

ยาว: 32 เมตร

เป็นอาคารชั้นเดียว

ข้อเสนอแนะ
1.ควรเปลี่ยนเพดานใหม่
2.ปรับปรุงความสะอาดบริเวณหน้าอาคาร
3.ควรปรับปรุงเรื่องกลิ่นในบริเวณนั้น

หมายเลขประจำห้อง

ห้องที่ 1 หมายเลข 401 

ห้องที่ 2 หมายเลข 402

ห้องที่ 3 หมายเลข 403

วิชาที่สอนในแต่ละห้อง

ห้องที่ 1 วิชาทัศนศิลป์

ห้องที่ 2 วิชาดนตรี-ศิลปะ

ห้องที่ 3 วิชาดนตรี-ศิลปะ

การใช้ประโยชน์

ใช้ในการฝึกซ้อมดนตรี