โรงอาหาร

โรงอาหาร

ขนาดโรงอาหาร ยาว 40 เมตร สูง 3 เมตร กว้าง 13 เมตร

จำนวนโต๊ะในโรงอาหารมีทั้งหมด 46 โต๊ะ

มีร้านค้าจำนวน 3 ร้าน คือ

1.ร้านขายขนมร้านป้าพร

2.สหกรณ์

3.ร้านป่าแร่ขายข้าว

ขอเสนอเนะ

1.อยากให้ปรับปรุงโรงอาหารให้กว้างกว่าเดิม

2.จำนวนนั่งไม่พอ

3.โต๊ะโรงอาหารไม่สะอาด

ผู้จัดทำ

นายเกียรติศักดิ์ คำพินเศษ เลขที่ 9 ชั้นม.4/5
นางสาวสุทธิกา ตรีอินทร์ เลขที่29 ชั้นม.4/5